നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ Natural Hair dye

Indigo, ചിരട്ടക്കരി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നാച്ചുറൽ ഡൈ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. Buy indigo powder from this link https://amzn.to/2HziULl Buy Henna Powder using this link https://amzn.to/2HzPMn2 A. Chemical Hair dye അലര്ജി ഉള്ളവർക്കും, ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് പാർശ്വ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ natural dye B. ചിരട്ടക്കരി കൊണ്ട് ഡൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ചിരട്ട യുടെ കരി മതിയാവും. അതിൽ മുടിക്കനുസരിച്ചു ഹെന്ന ഇടേണ്ടതാണ്. മുടി ഡ്രൈ …

DIY Closet Organizer Build | Cheap and Easy!


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/37/d759410480/htdocs/henna-designs/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/37/d759410480/htdocs/henna-designs/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Step-by-step how I built this custom closet organizer. Use these techniques to make your own and save a bunch of money over buying a kit from the store, and with a lot better material! Follow me on Instagram! @johnbuildsit Materials/products used: 3/4” white melamine – https://homedepot.sjv.io/JY49a 60 tooth ultra fine blade – https://homedepot.sjv.io/Pq4eY or https://amzn.to/2LRxeD0 …