నలుపు మరియు బలమైన జుట్టు కోసం Home made Henna Aloe Vera hair mask for Black and Strong thick hair

Ingredients: Henna 100 gms Methi powder: 6 spoons Aloe Vera gel 2 spoons Curd 2 spoons Egg 2 nos(optional) ఒత్తుయినా జుట్టు యొక్క రహస్యము – నలుపు మరియు బలమైన జుట్టు కోసం Hair growth secret – Henna Aloe Vera hair mask – beauty tips watch till end follow the process 👸 Pls follow this process for Black and …

DIY How to dye your hair black using Henna & Indigo

DIY All natural hair dye Henna & Indigo This video is a tutorial of how I mix henna and indigo to get shiny black hair. If you would like to print out the instructions please visit my website: https://checheloshop.com/how-to-dye-your-hair-black-without–chemicals/ Disclaimer: As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Below are links to the products: …