ഹെന്ന ഇടുമ്പോൾ 100% Result കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ How to Apply Henna To Hair at Home

How To Apply Henna (most popular beauty ingredients in India,) On Hair For Beginners , This video is a tutorial of how to prepare henna powder with indigo to cover my gray hairs. I apply the henna and indigo in one step. for getting good result we need to use pure henna powder and other ingredients. In addition to coloring the gray, henna’s benefits include healthier, strengthened hair. if you like more nutrients in to it add 1 egg. if our hair is chemically treated hair, need to repeat for 3-4 times to get good color. we can use This video is a tutorial of how I mix and apply henna and indigo to cover my gray. I apply the henna and indigo in one step, and have utilized this process for more than a year, with great results. In addition to coloring the gray, henna’s benefits include healthier, strengthened hair. Henna has been taking care of most of our hair issues. Henna boosts hair growth.

Ayurveda Indigo Powder for black Hair
https://amzn.to/2HefNHL

Ayurveda Natural Henna powder for hair
https://amzn.to/39iMGir

♥ ♥ For PR/Collaboration Contact: tipsforhappylife2015@gmail.com

പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത Tips For Happy life ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യുക
Please SUBSCRIBE TipsForHappyLife : https://bit.ly/34IjbEO
♥ ♥ Connect With me On Instagram: https://www.instagram.com/annieyujin/
♥ ♥ Connect With me On Facebook: https://www.facebook.com/tipsforhappylifeyoutubechannel/
With ❤ Annie Yujin

DISCLAIMER: The information provided on this channel and its videos is for general purposes only and should NOT be
considered as professional advice. We are NOT a licensed or a medical practitioner so always consult professional help.
The content published on this channel is our own creative work protected under copyright law.

You may also like...