അരി അരയക്കണ്ട,പൊടി കുറുക്കണ്ട, നല്ല Soft വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ/Perfect Vatteppam,Christmas Special

Vattayappam

Ingredients:-
* Rice flour -1 cup
* Grated Coconut -1/2
* Salt to taste
* Sugar – As per your Need
* Yeast -1 tsp
* Boiled Rice -1/4 cup
* Water -1&1/2 cup
* Coconut oil

ഈ വട്ടേപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ JAYA പച്ചരി കഴുകി നൈസ് ആയി പൊടിച്ചു വറുത്തു വച്ച പൊടിയാട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∆ Palappam Recipe/ പാലപ്പം/വറുത്ത അരിപ്പൊടി Recipe
👇

∆ Velleppam Recipe/ വെള്ളേപ്പം/വറുത്ത അരിപ്പൊടി Recipe
👇

#Vatteppam #EasterSpecial #Vattayappam

You may also like...